Зразок (шаблон) ДОГОВОРУ УПРАВЛІННЯ РУХОМИМ МАЙНОМ Печать
Автор: Administrator   
19.09.2010 14:35

 

ДОГОВІР
УПРАВЛІННЯ РУХОМИМ МАЙНОМ

м. __________ «___»___________ 2010р.

ТОВ «ХХХ», надалі іменується Установник управління, в особі _________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та ВАТ «ООО», надалі іменується Управитель, в особі____________ , що діє на підставі __________, з другого боку, в подальшому разом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей Договір управління рухомим майном про таке:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.Установник управління передає, а Управитель приймає в управління рухоме майно переліком та на строк, передбаченим у додатку № 1 до цього Договору, надалі по тексту – майно.

Управитель здійснює управління майном виключно в інтересах Установника управління.

1.2.Передання майна в управління до Управителя не тягне за собою передачу йому права власності на майно. Власником майна залишається Установник управління.

1.3.Управитель має право від свого імені здійснювати щодо майна юридичні та фактичні дії, передбачені у додатку № 1 до цього Договору.

2.ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Установник управління сплачує Управителю винагороду в розмірі ___________грн, до 05 числа цього місяця шляхом перерахування на його розрахунковій рахунок.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Установник управління має право:

3.1.1. На продукцію та прибутки від майна, що повинні бути передані йому Управителем.

3.1.2.Вимагати повернення майна після закінчення дії цього Договору.

3.1.3. Одержувати інформацію про хід виконання цього Договору.

3.2.Установник управління зобов'язаний:

3.2.1. Протягом п’ять днів після укладення цього Договору передати майно в управління з одночасним оформленням акта здачі –прийому майна.

3.2.2. Попередити Управителя про те, що майно обтяжене заставою, якщо в управління передається заставлене майно.

3.3. Управитель має право:

3.3.1. Володіти, користуватися і розпоряджатися майном у межах встановлених для нього чинним в Україні законодавством та цим Договором.

3.3.2.Відшкодувати витрати, які виникли у процесі управління майном, за рахунок прибутків від використання цього майна.

3.4. Управитель зобов'язаний:

3.4.1. Для майна, отриманого в управлення, весті самостійний облік, окремий баланс, окремий банківській рахунок.

3.4.2. Своєчасно подавати звіти Установнику управління про свою діяльність щодо виконання цього Договору в строк.

3.4.3. Здійснювати управління майном особисто.

3.4.4. При вчиненні фактичних і юридичних дій, пов'язаних з управлінням майном, повідомляти осіб, з якими він вчиняє правочини, про те, що він є управителем, а не власником майна.

 

Скачать Документ Microsoft Word можно воспользовавшись данной ссылкой:

Зразок (шаблон) ДОГОВОРУ УПРАВЛІННЯ РУХОМИМ МАЙНОМ.doc

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору винна Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством в Україні.

4.2. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1.Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2.Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в господарському суді за місцем находження відповідача.

6. ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та дії до 31.12.2010 року.

6.2. Зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, які оформлюються додатковими угодами до цього Договору і які набирають чинності з моменту належного них оформлення Сторонами.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи втрачають юридичну силу.

7.2. Сторона зобов‘язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про зміну реквізитів.

7.3. Відступлення права вимоги та переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

7.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами.

7.7. Цей Договір складений українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

8. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Скачать Документ Microsoft Word можно воспользовавшись данной ссылкой:

Зразок (шаблон) ДОГОВОРУ УПРАВЛІННЯ РУХОМИМ МАЙНОМ.doc