ДОГОВІР ОРЕНДИ БУДІВЛІ З ПРАВОМ ВИКУПУ Печать
Автор: Administrator   
16.07.2010 09:11

 

ДОГОВІР

ОРЕНДИ БУДІВЛІ З ПРАВОМ ВИКУПУ

м. _________________          "___"___________________ 200_ р.

ТОВ, надалі іменується "Орендодавець", в особі _________, що діє на підставі________________ з одного боку,та ТОВ,надалі іменується "Орендар" в особі _____________________________________що діє на підставі ________________, з другого боку, в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона", уклали цей Договір

оренди будівлі (надалі іменується "Договір") про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Орендодавець зобов'язується передати Орендареві, а Орендар зобов'язується прийняти у строкове платне користування будівлю (надалі іменується "об'єкт"), що належить Орендодавцю на праві власності на підставі _________, з наступним переходом права власності   на об'єкт від Орендодавця до орендаря‚а Орендар зобов'язується прийняти об'єкт у строкове платне користування, а згодом і у власність, а також сплачувати Орендодавцеві орендну плату.

1.2.Характеристика об'єкта:

1.2.1. Об'єкт становить будівлю, що стоїть окремо, з підсобними (допоміжними) спорудами.

1.2.2. Адреса:_______________________________.

1.2.3. Загальна площа:______________кв.м.

1.2.4. Площа підвальних приміщень: __________ кв.м.

1.2.5. Вартість об'єкта :_______(_____________) грн.

1.2.6. Кількість поверхів____________.

1.2.7. Стан об'єкта на момент передання в оренду _____________________.

1.2.8. Недоліки об'єкта на момент передання його в оренду: ____________.

1.2.9. Площа земельної ділянки складає_________га.

1.2.10. Супутні споруди загальною площею:

1. ___ кв. м.

2. ___ кв. м.

1.3. Сторони домовились про такий порядок використання амортизаційних відрахувань: _______________________ і про такий порядок відновлення об'єкта: __________________________________.

1.4. Усі відносини щодо надання Орендареві права користування

земельною ділянкою, на якій розміщений об'єкт, врегульовані у ______________.


Скачать Документ Microsoft Word "ДОГОВІР ОРЕНДИ БУДІВЛІ З ПРАВОМ ВИКУПУ" можно воспользовавшись данной ссылкой:

ДОГОВІР ОРЕНДИ БУДІВЛІ З ПРАВОМ ВИКУПУ.doc

 


 

2. МЕТА ОРЕНДИ

2.1.__________________________________________

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ ОБ'ЄКТА В ОРЕНДУ

3.1.Передання-приймання об'єкта здійснюється на підставі відповідного Акта двосторонньою комісією, яка складається з представників Сторін.

3.2. Сторонни повинні призначити своїх представників у двосторонню комісію і розпочати передання об'єкта протягом ___________ з моменту набрання чинності цим Договором.

3.3. Протягом строку, визначеного в п. 3.2 цього Договору, Орендодавець зобов'язаний виїхати з об'єкта і підготувати його до передання Орендареві.

3.4. Об'єкт повинен бути переданий Орендодавцем і прийнятий Орендарем протягом ___ з дати початку роботи двосторонньої комісії.

3.5. При переданні об'єкта складається Акт передання-приймання, який підписується членами двосторонньої комісії.

3.6. Сторони при переданні об'єкта зобов'язані перевірити технічний стан  об'єкта‚ що орендується‚ про що має бути окремо зазначено в акті передання-приймання.

3.7. Об'єкт вважається переданим в оренду з моменту підписання

вищезазначеного Акта.

4. СТРОК ОРЕНДИ

4.1. Строк оренди складає ___ років з дати приймання об'єкта за Актом передання-приймання.

4.2. Якщо жодна зі Сторін за _________ до закінчення строку оренди за

цим Договором не заявить про намір припинити дію цього Договору або Орендар не заявить вимогу про викуп об'єкта, цей Договір та строк оренди автоматично продовжуються на строк _______________ .

4.3. Строк оренди може бути скорочений тільки за згодою Сторін.

5. ОРЕНДНА ПЛАТА І РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

5.1. Розмір орендної плати з урахуванням її індексації за весь об'єкт в цілому складає ___ грн. за ______________.

5.2. Орендна плата сплачується в безготівковому порядку на поточний рахунок Орендодавця не пізніше ___ числа кожного _______

5.3. Орендар зобов'язаний протягом ___________ з дати приймання об'єкта перерахувати орендну плату за ___________ авансом.

5.4. Розмір орендної плати може переглядатися Сторонами один раз протягом _________ за згодою Сторін.

5.5. Орендар має право вносити орендну плату наперед за будь-який строк у розмірі, який визначається на момент оплати.


 

Скачать Документ Microsoft Word "ДОГОВІР ОРЕНДИ БУДІВЛІ З ПРАВОМ ВИКУПУ" можно воспользовавшись данной ссылкой:

ДОГОВІР ОРЕНДИ БУДІВЛІ З ПРАВОМ ВИКУПУ.doc

 


 

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

6.1. Орендодавець має право один раз на квартал здійснювати перевірку порядку використання Орендарем об'єкта відповідно до умов цього Договору шляхом _________________________________.

6.2. Орендодавець зобов'язується здійснювати у разі необхідності

капітальний ремонт майна.

7. ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

7.1. Орендар зобов'язується:

-використовувати об'єкт за його цільовим призначенням відповідно до п. 2.1 цьогоДоговору;

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату;

- самостійно і за свій рахунок здійснювати поточний ремонт об'єкта протягом строку оренди в строк _____________ шляхом______________;

- нести всі витрати з експлуатації об'єкта, а саме: _________________;

- утримувати об'єкт у повній справності;

- не здійснювати без письмової згоди Орендодавця перебудовування, добудовування і перепланування об'єкта;

- за свій рахунок усувати несправності і поломки комунікацій об'єкта;

- застрахувати об'єкт на строк оренди за всіма звичайно прийнятими ризиками;

- безперешкодно допускати на об'єкт представників Орендодавця для перевірки його використання відповідно до умов цього Договору.

7.2. Орендар має право:

- обладнати об'єкт на свій розсуд;

- здавати об'єкт в суборенду за письмовою згодою Орендодавця.

7.3. Орендар самостійно і від свого імені укладає договори на надання комунальних послуг, що споживатимуться ним на об'єкті зі спеціалізованими організаціями.

8. ПОРЯДОК ВИКУПУ ОБ'ЄКТА

8.1. Об'єкт ‚ що орендується‚ переходить у власність Орендаря‚ за

умови _____________ з моменту____________________________.

8.2. Перехід права власності на об'єкт від Орендодавця до Орендаря

оформлюється шляхом складання (підписання та скріплення печатками) Сторонами відповідного договору  купівлі-продажу.

8.3.Договір купівлі-продажу об'єкта укладається  на вимогу Орендаря, з наступними істотними умовами:

Характеристика об'єкта: Об'єкт становить будівлю, що стоїть окремо, з підсобними (допоміжними) спорудами.

Адреса:____________________________________________.

Загальна площа:____________________________________________.

Площа підвальних приміщень:________________________________.

Кількість поверхів __________________________________________.

Супутні споруди загальною площею:

1. ___ кв. м.

2. ___ кв. м.

Ціна об'єкта : ____________________________________________.

Розмір земельної ділянки складає ________га.

8.4. Договір купівлі-продажу об'єкта повинний бути укладений у

письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню  та державній реєстрації.

9. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ОБ'ЄКТА ОРЕНДОДАВЦЕВІ

9.1. Повернення об'єкта Орендодавцеві здійснюється, у разі відсутності вимоги Орендаря про викуп об'єкта, двосторонньою комісією, яка складається з представників Сторін.

9.2. Сторонни повинні призначити своїх представників у двосторонню комісію і розпочати передання об'єкта протягом ___ з дати закінчення строку оренди.

9.3. Протягом строку, визначеного у п. 9.2 цього Договору, Орендар зобов'язаний виїхати з об'єкта і підготувати його до передання Орендодавцеві.

9.4. Об'єкт має бути переданий Орендарем і прийнятий Орендодавцем протягом _____ з дати початку роботи двосторонньої комісії.

9.5. При передачі об'єкта складається Акт передання-приймання, який підписується членами двосторонньої комісії.

9.6. Об'єкт вважається фактично переданим Орендодавцю з дати підписання Акта передання-приймання.

9.7. Об'єкт повинен бути переданий Орендодавцеві у тому ж стані, у якому він був перееданий в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу.


 

Скачать Документ Microsoft Word "ДОГОВІР ОРЕНДИ БУДІВЛІ З ПРАВОМ ВИКУПУ" можно воспользовавшись данной ссылкой:

ДОГОВІР ОРЕНДИ БУДІВЛІ З ПРАВОМ ВИКУПУ.doc

 


 

10. ДІЯ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір підписується Сторонами, скріплюється їх печатками та підлягає нотаріальному посвідченню й державній реєстрації.

10.2. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його державної реєстрації.

10.3. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 10.2 цього Договору та закінчується ______________________________.

10.4. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

10.5. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

10.6. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

10.7. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

10.8. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

11.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

11.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

11.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

11.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору

11.5. Орендар несе наступну відповідальність за цим Договором:

- у випадку прострочення прийняття об'єкта - неустойка в розмірі __________.

- у випадку прострочення сплати орендних платежів - пеня в розмірі

_______ від суми боргу за кожен день прострочення;

- у випадку нецільового використання об'єкта - неустойка в розмірі

_________ від ___________.

11.6. Орендодавець несе наступну відповідальність за цим Договором:

- у випадку прострочення передачі  об'єкта - неустойка в розмірі_______.

- у випадку відмови, на вимогу Орендаря, укласти договір купівлі - продажу  об'єкта - неустойка в розмірі __________ ціни об'єкта.

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

12.2. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони укладені (складені) у тій самій формі, що й цей Договір.

12.3. На момент укладення цього Договору Орендодавець є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах. У відповідності із абзацом 8 пп. 1.18.2 п. 1.18 ст. 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" в редакції, чинній на момент укладення Сторонами цього Договору, Сторонни визначають, що цей Договір є договором оперативної оренди.

12.4. На правовідносини Сторін за даним Договором не розповсюджується

дія положень Закону України "Про оренду державного та комунального майна".

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН


 


Скачать Документ Microsoft Word "ДОГОВІР ОРЕНДИ БУДІВЛІ З ПРАВОМ ВИКУПУ" можно воспользовавшись данной ссылкой:

ДОГОВІР ОРЕНДИ БУДІВЛІ З ПРАВОМ ВИКУПУ.doc

 


 

Обновлено 16.07.2010 09:20