Header Image

knopka

Поиск
Интересно
Главное Меню

Главная

Бланки Документов

Бухгалтерский Учет

Вексельное Право

Договора

Органы Контроля

Корпорат. Право

Налоговый Учет

Нормативная База

Планирование

Судебные Споры

Трудовое Право

Обратная Связь

Зарабатывай на FOREX

Статьи

Реклама
Статистика

 

Яндекс цитирования

Образец (шаблон) договора поставки оборудования - 2 PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
20.07.2010 20:41
Индекс материала
Образец (шаблон) договора поставки оборудования - 2
4. Доставка та документація
Відповідальність Сторін і рекламації
Все страницы

 

ДОГОВІР № _____

м._____ «__»_________2010року

ТОВ, в особі директора ____________, що діє на підставі Статуту, в подальшому назване “Продавець”, з одного боку, та ТОВ, в особі директора ______, яка діє на підставі _____________, в подальшому названа “Покупець”, з іншого боку уклали цей Договір про наступне:

1.Предмет Договору

1.1. В силу цього Договору Продавець продає, а Покупець купує обладнання (надалі - Товар).

1.2. Асортимент, кількість та вартість Товару визначається в додатку № 1, якій є невідміненою частиною цього Договору.

2. Ціна Договору

2.1. Загальна сума Договору становить ________________ грн.(___________грн. __ коп) у тому числі ПДВ 20% - ____________ грн. (_____________ грн. ___коп) та включає в себе вартість товарів, вартість доставки до місця призначення, а також сплату всіх зборів, податків та витрат на страхування, тощо.

2.2. Валютою Договору є гривня України.

2.3. Ціни на Товар можуть бути змінені протягом року з причин, що не залежать від волі сторін (зміна валютного курсу, зміна митних тарифів, коливання рівня інфляції). При цьому факт зміни ціни має бути підтверджений документально.

На підставі документального підтвердження зміни ціни з причин, що зазначені вище, сторони укладають додаткову угоду до даного Договору.

2.4. З моменту отримання Продавцем 50% передоплати от Покупця згідно п.3.2. Договору вартість Товару фіксується і змінам відповідно п.2.3. Договору не підлягає.

3. Умови та порядок розрахунків

3.1. Оплата Товару проводиться відповідно до рахунків Продавця.

3.2. Оплата буде здійснюватись на умовах 50% попередньої оплати від загальної суми Договору після його укладання, та залишок 50% цього Договору протягом п’яти банківських днів після постачання Товару на склад Покупця згідно видаткових накладних Продавця.

3.3. Розрахунок здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

4. Доставка та документація

4.1. Продавець постачає Товар на склад Покупця за адресою: ______________________

4.2. Приймання-здача Товару проводиться згідно чинного законодавства про порядок приймання Товару по кількості і по якості затвердженими постановами Держарбітражу СРСР № П-6 від 15.06.1965р та № П-7 від 25.04.1966р з змінами та доповненнями:

по кількості – відповідно до товарно-транспортних накладних,

по якості – відповідно до сертифікату якості виробника та сертифіката відповідності стандартам України.

Претензії по кількості заявляються та приймаються в письмовій формі ( в тому числі у формі телеграфних, факсимільних або електронних повідомлень) протягом 7

 


Скачать Документ Microsoft Word "Образец (шаблон) договора поставки оборудования - 2" можно воспользовавшись данной ссылкой:

Образец (шаблон) договора поставки оборудования - 2.doc


1.1. (семи) днів, по якості протягом гарантійного строку на Товар з дати підписання відповідного документу, що засвідчує приймання-здачу Товару.

1.2. Сторона, якій заявлено претензію, повинна дати відповідь на таку претензію не пізніше 5 робочих днів з дати її отримання. В разі, якщо відповідь на претензію не отримана протягом 10 робочих днів з дати тримання претензії, ця претензія вважається такою, що визнана.

1.3. Датою отримання претензії/відповіді на претензію вважатиметься дата, зазначена в документі організації поштового чи електронного зв’язку про вручення/отримання адресатом претензії/відповіді на претензію, або в разі відмови адресата отримати претензію/відповідь на претензію – дата п’ятого робочого дня з дати документа організації поштового чи електронного зв’язку, який засвідчує відправлення претензії/відповіді на претензію адресату.

1.4. Сторони погодились, що підставою для пред’явлення претензії вважається належним чином оформлений акт підтвердження невідповідності кількості та/або якості, що складається представниками Сторін відповідно чинного законодавства про порядок приймання Товару по кількості і по якості затвердженими постановами Держарбітражу СРСР № П-6 від 15.06.1965р та № П-7 від 25.04.1966р з змінами та доповненнями.

1.5. При наявності претензій:

по кількості – Продавець повинен провести доставку відповідної недопоставленої кількості Товару на протязі 30 діб з дня отримання претензії;

по якості – Продавець повинен провести додаткову поставку відповідної кількості Товарів, які визнані такими, що мають належну якість на протязі 30 діб з дня отримання претензії.

2. Якість

2.1. Продавець гарантує якість обладнання, що постачається. Товари повинні відповідати найвищому рівню технологій і стандартів, існуючих в країні виробника на аналогічні засоби та нормам і стандартам, законодавчо встановленим в Україні.

2.2. Продавець представляє Покупцю гарантію на поставлений Товар, строк якої вказується в гарантійних талонах на Товар.

3. Строк поставки

3.1. Термін поставки обладнання становить 30 календарних днів з моменту отримання від Покупця попередньої 50% - оплати за Товар.

4. Упаковка та маркірування

4.1. Товар повинен відправлятись Покупцю в упаковці, яка відповідає характеру Товару і захищає Товар від пошкоджень під час перевезення (доставки).

8.Права та обов’язки сторін.

8.1. Продавець зобов’язань:

8.1.1.Поставити Покупцю Товар в строк, передбачений у п.6.1. цього Договору.

8.1.2.Поставити Покупцю Товар у повної відповідності з п.1.2. цього Договору.

8.1.3.Предоставити Покупцю видаткову накладну., податкову накладну, сертифікати якості та паспорта на Товар.

8.1.4.У разі постачання неякісного Товару замінить на якісний Товар згідно п.4.7.цього Договору.

8.2.Покупець зобов’язань:

8.2.1.Прийняти Товар, вказаний у п.1.2. цього Договору по кількості, якості та асортименту.

8.2.2.Оплатить Товар у порядку і на умовах, передбачених в п.3.2. цього Договору.

Скачать Документ Microsoft Word "Образец (шаблон) договора поставки оборудования - 2" можно воспользовавшись данной ссылкой:

Образец (шаблон) договора поставки оборудования - 2.doc


9.Відповідальність Сторін і рекламації

9.1. За затримку поставки Товару Продавець сплачує Покупцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діє в період прострочки, нарахованої від вартості недопоставленого у строк Товару за кожен день затримки.

9.2. За поставку неякісного Товару Продавець сплачує Покупцю штрафні санкції у розмірі 0,5% от вартості неякісного Товару.

9.3. За затримку виконання Покупцем зобов‘язань, передбачених у п. 3 даного Договору, Покупець сплачує Продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діє в період прострочки, нарахованої від суми боргу за кожен день затримки.

9.4. Сплата пені та штрафних санкцій не збавляє сторони від виконання обов’язків за Договором.

10.Випадки звільнення від відповідальності (форс-мажор)

10.1 Жодна з Сторін не несе відповідальності за невиконання будь-якого із положень цього Договору, якщо це невиконання є наслідком причин, що знаходяться поза контролем Сторони, подібних стихійному лиху, воєнним діям, торгового ембарго, втручання з боку влади, громадським безпорядкам (далі “форс-мажор”) та не обмежених ними.

10.2.Настання форс-мажорних обставин призупиняє дію Договору. Після усунення цих обставин термін дії Договору автоматично продовжується.

10.3. Якщо дія форс-мажорних обставин триває понад 6 (шість) місяців, то кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в частині не поставлених товарів без обов’язку відшкодування збитків іншій Стороні.

10.4.Строк форс-мажорних обставин підтверджується Торгово-промисловою палатою відповідної країни.

11.Порядок вирішення спорів. Законодавство, що застосовується

11.1. Всі суперечки, які можуть виникнути із Договору чи з приводу Договору, Сторони будуть вирішувати шляхом переговорів та прийняття відповідних рішень. У випадку недосягнення згоди спір передається на вирішення господарського суду за місцезнаходженням відповідача.

12.Внесення змін до Договору

12.1. Всі зміни, доповнення, уточнення, а так само угоди щодо розірвання Договору дійсні у тому випадку, що вони викладені у письмовій формі у вигляді додаткових угод і підписані уповноваженими представниками Сторін. До додаткової угоди до Договору прирівнюється обмін сторонами листами, телеграмами, факсимільними повідомленнями, телексами з наступним письмовим підтвердженням, засвідченим підписом і печаткою.

13.Заключні положення

13.1. Договір вступає в силу з дати його підписання представниками Сторін і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

13.2. На момент складання Договору Продавець та Покупець є платниками податку на загальних умовах.

13.3. Цей Договір складено українською мовою у двох примірниках, по одному для кожної Сторони. Примірники є рівно автентичними.

14.Юридичні адреси, поштові та платіжні реквізити Сторін

Покупець                                                                  Продавець

Скачать Документ Microsoft Word "Образец (шаблон) договора поставки оборудования - 2" можно воспользовавшись данной ссылкой:

Образец (шаблон) договора поставки оборудования - 2.doc

Обновлено 20.07.2010 20:49
 
Опрос
Новый налоговый кодекс