Header Image

knopka

Поиск
Интересно
Главное Меню

Главная

Бланки Документов

Бухгалтерский Учет

Вексельное Право

Договора

Органы Контроля

Корпорат. Право

Налоговый Учет

Нормативная База

Планирование

Судебные Споры

Трудовое Право

Обратная Связь

Зарабатывай на FOREX

Статьи

Реклама
Статистика

 

Яндекс цитирования

Зразок (шаблон) договору ПРО УЧАСТЬ У ЯРМАРКУ PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
29.08.2010 23:15

 

ДОГОВІР ПРО УЧАСТЬ У ЯРМАРКУ

м. ______________ «___»________ 2010 р.

ТОВ «ХХХ», надалі іменований як Організатор, в особі _______________, що діє на підставі _______________, з однієї сторони, та ТОВ «ООО», надалі іменований як Учасник , в особі _________________, що діє на підставі ____

з іншої сторони, в подальшому іменованих Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей Договір про участь у ярмарку про таке:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Організатор організує проведення ярмарку і сприяє Учаснику в укладенні торговельних та взаємовигідних договорів як з учасниками ярмарку, так і з третіми особами, в порядку та на умовах, визначених цим Договором, а Учасник бере участь у ярмарку шляхом надання товарів для ярмарку та їх наступного продажу на ярмарку працівниками Учасника.

1.2. Призначення, характер, строки та місце проведення, та інші ознаки ярмарку, що проводитися Організатором за цим Договором, визначені у Додатку № 1, якій є невід’ємною частиною цього Договору

2. ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКА ЯРМАРКУ

2.1.Учасник забов'язний:

2.1.1. Подати товари для продажу іх на ярмарку згідно з переліком, визначеним у Додатку № 1 до цього Договору, у якому зазначається ассортимент, кількість та ціна товарів, запропонованих до продажу на ярмарку.

2.1.2. Доставити товари на ярмарок в строк до ___ днів до проведення ярмарки, безкоштовно передати Організатору ярмарку зразки товарів і елементи оформлення ярмаркових експозицій, ассортимент та кількість яких передбачені Додатком № 2 до цього Договору.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА

3.1. Організатор заобов'язаний:

3.1.1. Забезпечити умови для успішного функціонування ярмарку.

3.1.2. Забезпечити Учасника необхіднимою документацією, приміщеннями, , надати послуги з юридичного та фінансового консультування, маркетингу.

3.1.3. Виготовляти на основі даних Учасника проспекти, каталоги, тощо та розповсюджувати їх під час ярмарку.

3.1.4. Забезпечити схоронність товарів Учасника шляхом зберігання на охороняємому складі.

3.2. Організатор вправі після закінчення ярмарку реалізувати зразки товарів і елементи оформлення ярмаркових експозицій за ціною та на умовах на власний розсуд тільки з письмового дозволу Учасника

4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАТОРА

4.1. Виділення приміщень, надання права на участь в ярмарку, та інші додаткови послуги, що надається Організатором за цим Договором, оплачується Учасником у розмірі, порядку, формі та строках, визначених у додатку № 1 до цього Договору.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору винна Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством.

5.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

5.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини.

5.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

6. ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та дії до «___»____________2010року.

6.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.3. Зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, які оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.4. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору.

6.5. Цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, що оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.6. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України.

7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, попередні договори, листування, , протоколи втрачають юридичну силу.

7.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов‘язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть фінансову відповідальність за збитки, пов'язани з цим неповідомленням.

7.4. Переведення боргу або відступлення права вимоги за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

7.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами.

7.6. Цей Договір складений українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

7.7. На момент укладення цього Договору Організатор та Учасник є платниками податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

8. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ОРГАНІЗАТОР УЧАСНИК

 

Скачать Документ Microsoft Word можно воспользовавшись данной ссылкой:

Зразок (шаблон) договору ПРО УЧАСТЬ У ЯРМАРКУ.doc

Использование скачанных с сайта материалов разрешается только для личного пользования. Для перепечатки либо коммерческого использования материалов прошу связаться со мной, как с автором. Все документы и материалы защищены законом Украины об Авторском праве -любое незаконное использование материалов преследуется и карается по закону.

 
Опрос
Новый налоговый кодекс