Header Image

knopka

Поиск
Интересно
Главное Меню

Главная

Бланки Документов

Бухгалтерский Учет

Вексельное Право

Договора

Органы Контроля

Корпорат. Право

Налоговый Учет

Нормативная База

Планирование

Судебные Споры

Трудовое Право

Обратная Связь

Зарабатывай на FOREX

Статьи

Реклама
Статистика

 

Яндекс цитирования

Зразок (шаблон) ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
20.08.2010 11:55
Индекс материала
Зразок (шаблон) ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРОН
ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
Все страницы

 

ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

м. _________ "__" ___________ 2010року

ТОВ»ХХХ», що іменується далі як Орендодавець, в особі _______________, що діє на підставі ___________, з одного боку, та громадянин України ____________, паспорт серія ___ N___________, виданий ________ "____" ________20__р іменований далі як Орендар, що проживає за адресою ___________________, з другого боку, уклали цей Договір оренди земельної ділянки, що іменується далі як Договір, про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець зобов'язується передати Орендареві в строкове володіння і користування земельну ділянку на платній основі для її господарського використання шляхом ______________________, а Орендар зобов'язується прийняти таку земельну ділянку, використовувати її відповідно до цільового призначення та сплачувати орендну плату.

1.2. Предметом цього Договору є земельна ділянка загальної площею _______кв.м., вартістю _____________ грн., розташована за адресою____________________ призначена для використання_________________

Межі та місце розташування земельної ділянки, що передається в оренду, зазначені на плані, що додається до цього Договору.

1.3. Земельна ділянка належить Орендодавцю на правах власності, що підтверджується наступними документами: _____________.

Орендодавець підтверджує, що земельна ділянка не знаходиться в заставі, оренди та до неї відсутні обмеження.

 

Скачать Документ Microsoft Word можно воспользовавшись данной ссылкой:

Зразок (шаблон) ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ.doc

 

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРОН

2.1. Орендодавець забов'язаний:

- протягом ___ днів після підписання цього Договору передати земельну ділянку Орендареві у стані придатному для використання за цільовим призначенням відповідно до умов Договору;

- не перешкоджати Орендареві у користуванні земельною ділянкою;

- у разі проведення Орендарем робіт з поліпшення стану земельної ділянки відшкодовувати йому витрати на проведення цих робіт на умовах, які оформляються додатковою угодою до цього Договору.

2.2. Орендодавець має право:

- вимагати від Орендаря в повному розмірі та своєчасно проводити орендну плату;

- використувати земельну ділянку за цільовим призначенням

- вимагати від Орендаря збереження родючості ґрунтів та додержання правил екологічної безпеки землекористування, державних стандартів, проектних рішень, місцевих правил забудови населених пунктів;

- вимагати від Орендаря додержання режиму використання водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, зон санітарної охорони та територій, які особливо охороняються;

- давати письмову згоду Орендарю на будівництво будівель і споруд, закладання багаторічних насаджень, будувати водойми та ставки, здійснення у встановленому порядку осушувальних, зрошувальних та інших меліоративних робіт.

2.3. Орендарь забов'язан:

- використувати земельну ділянку за цільовим призначенням;

- в повному обсязі та своєчасно платити Орендодавцю орендну плату згідно умов, передбачених цим Договором;

- виконувати вимоги законодавства про охорону довкілля;

- не порушувати права землекористувачів та власників суміжних земельних ділянок, дотримуватися правил добросусідства

- зберігати корисні властивості землі та підвищувати родючість ґрунтів

- своєчасно, згідно чинного законодавства, надавати відповідним органам дані про використання земель та інших природних ресурсів.

- після закінчення строка дії цього Договору повернути Орендодавцю протягом____ днів земельну ділянку в стані, не гіршому, ніж до отримання ії в оренду.

2.4. Орендарь має право:

- при використанні земельної ділянки самостійно визначати напрями своєї господарської діяльності

- протягом _____ днів після набуття чинності цим Договором приступити до використання земельної ділянки

- вимагати від Орендодавця усунення перешкод, які будь-яким чином перешкоджають здійсненню його прав за цим Договором;

- для власних потреб використовувати наявні на земельній ділянці торф, лісові угіддя, водні об'єкти, а також інші корисні властивості землі;

- має власність на вироблену сільськогосподарську продукцію;

- за письмовою згодою Орендодавця проводити будівництво будівель і споруд, закладання багаторічних насаджень, будувати ставки та водойми, здійснення у встановленому порядку осушувальних, зрошувальних та інших меліоративних робіт.

- на умовах, визначених за згодою Сторін, отримувати відшкодування витрат на проведення робіт з поліпшення стану земельної ділянки на умовах, визначених за згодою Сторін

- має переважне право перед іншими особами на отримання орендованої земельної ділянки у власність.

Скачать Документ Microsoft Word можно воспользовавшись данной ссылкой:

Зразок (шаблон) ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ.doc


3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. За користування земельною ділянкою Орендарь сплачує Орендодавцеві орендну плату.

3.2. Вартість орендної плати становить ___ грн. за 1 кв.м, загальна площа земельної ділянки ______ кв.м., сума орендної плати складає __________грн, крім того ПДВ 20% - ______грн. Загальна сума орендної плати складає ___________грн.

3.3. Орендна плата сплачується кожний місяць на розрахунковій рахунок Орендодавцеві до ______ числа наступного місяця.

3.4. розмір орендної плати та умови ії сплати можуть переглядатися за згодою Сторін, що оформлюється додатковою угодою до цього Договору на підставах, визначених відповідним чинним законодавством.

3.5. Орендодавець має право вимагати збільшення орендної плати, якщо законами України буде збільшено розмір земельного податку.

3.6. Орендар має право вимагати відповідного зменшення орендної плати, якщо стан орендованої земельної ділянки погіршився не з його вини.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Сторони несуть відповідальність у випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором, визначену цим Договором та чинним законодавством в Україні.

4.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

4.3. Сторони також несуть відповідальність за розірвання цього Договору в односторонньому порядку.

4.4. Орендодавець несе відповідальність за недоліки земельної ділянки, що не були оговорені ним у цьому Договорі, але які суттєво перешкоджають використанню земельної ділянки. У разі виявлення таких недоліків Орендар має право:

- вимагати зменшення орендної плати

- відшкодування витрат на усунення недоліків земельної ділянки;

- вимагати дострокового розірвання цього Договору.

4.5.Орендодавець не несе відповідальності за наслідки, які виникли в результаті недоліків переданої в оренду земельної ділянки, якщо про такі недоліки зазначено в цьому Договорі.

4.6. Якщо дії чи бездіяльність Орендаря призвели до деградації, забруднення, зниження родючості земельної делянкі, то він повинен відшкодувати орендодавцю заподіяну шкоду.

4.7. У разі відмови Орендаря від укладеного Договору Орендодавець має право на відшкодування упущеної вигоди у розмірі суми орендної плати за 2 місяца з моменту підписання Договору, якщо відмова не пов'язана з порушенням Орендодавцем цього Договору.

4.8. За прострочення внесення орендної плати Орендодавець має право стягнути з Орендаря пеню в розмірі _____________.

4.9. Ризик випадкового знищення земельної ділянки несе особа, яка в цей час ії використувала.

Скачать Документ Microsoft Word можно воспользовавшись данной ссылкой:

Зразок (шаблон) ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ.doc


5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори пов'язані із цим Договором вирішуються шляхом переговорів, якщо переговори не призвели до позитивних результатів, вони вирішуються в судовому порядку, визначеному відповідним чинним законодавством в Україні.

6. ОСОБИ УМОВИ

6.1. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи втрачають юридичну силу.

6.2. Всі зміни в Договір вносятся за взаємною згодою Сторін, та оформлюються додатковою угодою до цього Договору.

6.3. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та оформлені відповідно чинного законодавства України.

6.4. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються чинним законодавством України.

6.5. Договір складений українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної сторони.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами, нотаріального посвідчення за місцем знаходження земельної ділянки та державної реєстрації цього Договору та дії до___________ року.

7.2.Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін або на вимогу однієї із Сторін достроково за рішенням суду у разі невиконання іншою стороною своїх зобов'язань за цим Договором, а також у разі випадкового знищення чи пошкодження земельної ділянки.

7.3. Цей Договор припиняється у разі:

- закінчення строку дії цього Договору;

- одержання Орендарем земельної ділянки у власність у порядку, передбаченому Земельним кодексом України;

- примусового вилучення земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності у порядку, встановленому законодавством України;

- смерті громадянина-орендаря, засудження його до позбавлення волі.

7.4. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи, а також реорганізація юридичної особи Орендодавця не є підставою для зміни умов або розірвання цього Договору оренди.

8.РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Орендодавець Орендар

Скачать Документ Microsoft Word можно воспользовавшись данной ссылкой:

Зразок (шаблон) ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ.doc


 

 

 
Опрос
Новый налоговый кодекс